Pedicure- en Wellnesspraktijk Ingrid
Gevestigd sinds 2009

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicurepraktijk Ingrid (verder te noemen “De Praktijk”) en op alle met De Praktijk aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Praktijk in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.
Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door De Praktijk is ingestemd.
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
De Praktijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
De Praktijk is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.


Artikel 2. Inspanningen
De Praktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Praktijk zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden
3.1
Het boeken van een behandeling
Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan De Praktijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag De Praktijk het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, verhoogd met 2,50 euro administratiekosten.

3.3 Annulering door De Praktijk
De Praktijk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling
De cliënt dient op de afgesproken tijd van de besproken behandeling aanwezig te zijn in de praktijk.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag De Praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de praktijk kan De Praktijk de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.5 Overmacht
Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Praktijk of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Praktijk of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 4. Betaling
De Praktijk vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op de website www.pedicurepraktijk-ingrid.nl. Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij De Praktijk. De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.
De Praktijk behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de salon en op de website www.pedicurepraktijk-ingrid.nl.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten á contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met De Praktijk is betaling mogelijk op rekening binnen 8 dagen.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet De Praktijk vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan De Praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De Praktijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart. De Praktijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Praktijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding
De Praktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Praktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
De Praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Praktijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
De Praktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 8. Garantie
De Praktijk geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van De Praktijk heeft gebruikt.

Artikel 9. Beschadiging & diefstal
De Praktijk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De Praktijk meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten
Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij De Praktijk in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de cliënt.
De Praktijk dient klachten afdoende te onderzoeken. De Praktijk zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. De Praktijk verstrekt in dat geval informatie over de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

Artikel 11. Geschillenregeling
Geschillen tussen cliënt en De Praktijk over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door De Praktijk aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij De Praktijk heeft ingediend.
Nadat de klacht bij De Praktijk is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is De Praktijk aan deze keuze gebonden. Indien De Praktijk een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Praktijk dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft De Praktijk het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht
Op elke overeenkomst tussen De Praktijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


versie april 2011